0723-373800

Hantering av Personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. GDPR ställer upp vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade.  
Nova pes AB behöver spara och behandla personuppgifter om dig digitalt, så som namn, telefon, epost och noteringar som du som användare anger inför ett specifikt behandlingstillfälle.
Nova pes AB får dina uppgifter via bokningsidan alternativt om du ringer och bokar via telefon.

Nova pes AB tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att bedriva vård. Dina uppgifter kommer att sparas på obestämd tid.
De personuppgifter Nova pes AB behandlar om dig kan komma att delas med samarbetspartners i syfte att skicka erbjudanden relaterat till verksamheten eller dess tjänster. Nova pes AB kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att Nova pes AB är skyldig att göra så enligt lag. Däremot kommer Nova pes AB aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är VD för Nova pes AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter Nova pes AB har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att Nova pes AB begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta VD för Nova pes AB på mail eller telefon.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.